Scroll To Top
Log NLMOTOR Verzekeringen

Jouw hulp bij motorverzekeringen

 
Schadeverzekeringen
Alarmnummers

Lees meer...

 
Contact NLMOTOR
Contact

Tel: 0341-760170

 
Bereken je verzekeringspremie
Bereken je premie

Lees meer...

 
Elk jaar een gratis polischeck
Polischeck

Lees meer...

Motorverzekeringen, Fotografie, Martin Weijmer, All In One Fotografie, 06 - 458 88 095

Algemene voorwaarden NLMotor.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN NLMotor.nl

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door NLMotor en NLMotor.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10-d 3851 JV, hierna te noemen: "NLMotor.nl", en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van NLMotor.nl en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor NLMotor.nl werkzaam zijn.

De wederpartij van NLMotor.nl is degene aan wie NLMotor.nl enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NLMotor.nl gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door NLMotor.nl gesloten overeenkomsten waarbij NLMotor.nl zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door NLMotor.nl zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NLMotor.nl slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NLMotor.nl en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van NLMotor.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2. Aan NLMotor.nl verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van NLMotor.nl, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat NLMotor.nl een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. NLMotor.nl is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval de opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever, op werkdagen, binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) NLMotor.nl heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) NLMotor.nl wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) NLMotor.nl heeft bereikt. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door NLMotor.nl aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door NLMotor.nl gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van NLMotor.nl het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is NLMotor.nl toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. NLMotor.nl zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NLMotor.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 NLMotor.nl laat zich, tenzij vooraf tussen partijen overeengekomen, door de verzekeraar betalen in de vorm van provisie.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. NLMotor.nl is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van NLMotor.nl beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door NLMotor.nl voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van NLMotor.nl, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door NLMotor.nl gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door NLMotor.nl uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan NLMotor.nl te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van NLMotor.nl aanleiding geeft, is NLMotor.nl bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door NLMotor.nl opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan NLMotor.nl die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van NLMotor.nl zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is NLMotor.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan NLMotor.nl verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van NLMotor.nl

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van NLMotor.nl alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door NLMotor.nl bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NLMotor.nl wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NLMotor.nl in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van NLMotor.nl alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door NLMotor.nl bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 NLMotor.nl is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 NLMotor.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door NLMotor.nl gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door NLMotor.nl kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 bij ‘Execution Only’ maakt u zelf de keuze voor een verzekeringsproduct en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze medewerkers u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen verricht. Gelden er beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van NLMotor.nl bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

7.7 NLMotor.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan NLMotor.nl verzonden (e-mail)berichten NLMotor.nl niet hebben bereikt.

7.8 NLMotor.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van NLMotor.nl, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van NLMotor.nl niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van NLMotor.nl voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.10 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met NLMotor.nl indien NLMotor.nl zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. NLMotor.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor NLMotor.nl redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van NLMotor.nl ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van NLMotor.nl geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van NLMotor.nl kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan NLMotor.nl verstrekte persoonsgegevens zullen door NLMotor.nl niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden malingen e.d., behoudens voor zover NLMotor.nl op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van NLMotor.nl, zal NLMotor.nl de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van NLMotor.nl is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 NLMotor.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.004279. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. NLMotor.nl conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft NLMotor.nl de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens NLMotor.nl in verband met door NLMotor.nl verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Download hier de algemene voorwaarden

Allianz verzekeringen ASR VerzekeringenAvero VerzekeringenBovenmij VerzekeringenDe Goudse VerzekeringenDelta lloyd VerzekeringenEuropeesche VerzekeringenGenerali VerzekeringenNationale Nederlanden VerzekeringenLondon VerzekeringenReaal VerzekeringenUnigarant Verzekeringen

Meer over NL MOTOR

NL MOTOR.NL Gegevens

Tel: 0341-760170

Kerklaan 10d - 3851JV - Ermelo

KVK: 8107935

AFM: 12007295 - KiFiD: 300.004272